Usein kysytyt kysymykset

Kannattaako minun tehdä testamentti?

Voidaan ajatella, että ihan jokaisella täysi-ikäisellä henkilöllä tulisi olla voimassa oleva ja muotomääräykset täyttävä testamentti, sillä elämänkulkuja on kenenkään mahdotonta ennustaa.

Testamenttiasiakirja on toki hyvä silloin tällöin myös päivittää, jotta se varmasti vastaa perinnönjättäjän sen hetkistä tahtoa. Syitä testamentin tekemiselle on useita. Voit haluta turvata avo- tai aviopuolisosi taloudellista tilannetta, perheeseesi kuuluu "sinun, minun ja meidän lapsia", olet laatinut avioehtosopimuksen, haluat keventää lastesi perintöverotusta tai haluat tukea hyväntekeväisyyskohteita.

Minulla on jo testamentti. Haluan kuitenkin muuttaa sitä. Voinko kirjoittaa muutokset helposti vanhaan testamenttiin esimerkiksi yliviivaten vaikka testamentin saajan ja muuttaen sen toiseksi tai pienin lisämerkinnöin ja toivein?

Testamentti on hyvin muotosidonnainen asiakirja ja mikäli se ei täytä tiettyjä lain mukaisia vaatimuksia, voidaan se julistaa pätemättömäksi. Tämä aiheuttaa sen, että vanhaan testamenttiin ei kannata enää allekirjoituksen jälkeen tehdä uusia kirjauksia tai muutoksia vaan aina täytyy tehdä uusi testamentti. 

Yksi tärkeä edellytys lain mukaan on se, että kaksi esteetöntä todistajaa ovat yhtä aikaa läsnä, kun testamenttia allekirjoitetaan. Jos siis teet omakätisesti muutokset testamenttiin, ei todistajat ole olleet paikalla yhtäaikaisesti, kuten laki edellyttää. Jälkikäteen kirjaamasi ehdot eivät ole päteviä ja tästä aiheutuu usein pahoja tulkintaongelmia siitä, mikä testamentin tekijän viimeinen tahto on ollut. Jos siis muutoksia testamenttiin tahdot, ole yhteydessä asiantuntijaan ja laadi uusi testamentti.

Kuka voi todistaa testamentin?

Todistajien on oltava oikeustoimikelpoisia, esteettömiä todistamaan kyseistä testamenttia sekä paikalla yhtäaikaisesti.

Testamentin todistajien tulee olla viisitoista vuotta täyttäneitä ja sielullisesti terveessä ymmärryksessä. Testamentin todistajat eivät siis voi olla vajaavaltaisia. Todistajien tulee olla myös esteettömiä eli testamentin tekijän puoliso, lapset, vanhemmat, veljet ja sisaret puolisoineen ovat esteellisiä toimimaan testamentin todistajina. Esteellisiä todistamaan ovat myös testamentin tekijän ottovanhemmat ja ottolapset. Kukaan ei saa todistaa omaksi tai puolisonsa hyväksi tehtyä testamenttia eikä myöskään testamenttia, joka on tehty jonkun häneen edellä mainitussa sukulaisuussuhteessa olevan läheisen hyväksi. Esimerkiksi naapurit ja ystävät käyvät usein hyvin testamentin todistajiksi.

Missä testamenttia tulee säilyttää?

Paras paikka säilyttää testamentti on pankin tallelokero. Jos sinulle ei ole tallelokeroa, kannattaa testamenttia tällöin säilyttää kotona siellä, missä muutenkin säilytät tärkeitä papereita. Tällöin testamentti kannattaa laittaa suljettuun kirjekuoreen. Kirjekuoren päälle voi laittaa viestin siitä, että se sisältää testamentin.

Tarvitsenko muita asiakirjoja vai onko testamentti riittävä?

Testamentin ohella yhä useammat tekevät samalla kertaa myös edunvalvontavaltakirjan. Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen valtakirja, jolla päätetään, kuka hoitaa valtuutuksen antaneen henkilön etuja toimintakyvyn heikentyessä. Omien asioiden hoito voi vaikeutua esimerkiksi sairauden, muutoin heikentyneen terveydentilan, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Valtakirja on tehtävä ennen kuin omien asioiden hoitokyky alenee merkittävästi. Myös oikeusministeriö suosittelee edunvalvontavaltakirjan tekemistä.

Periikö puoliso minut?

Puoliso perii lain mukaan vain lapsetta kuolleen aviopuolisonsa. Mitään lakiosaoikeutta ei puolisolla kuitenkaan ole eli kuollut puoliso on voinut pätevästi testamentata koko omaisuutensa jollekin muulle kuin puolisolleen. Lesken suojana ovat kuitenkin jäämistön hallintaoikeus jakamattomana ja viime kädessä asumissuojasäännökset. Testamentti tehdäänkin usein leskeä varten - huoli leskestä toisen kuoltua on yksi päällimmäisistä syistä laatia testamentti.

Miten leski selviytyy sen jälkeen, kun toinen kuolee ja yhteiseen talouteen on käytettävissä enää lesken varat? Yleisin aviopuolisoiden välillä käytetyistä testamenteista on keskinäinen testamentti, jolla he testamenttaavat omaisuutensa toisilleen. Tällöin toisen puolison kuollessa eloonjäänyt puoliso saa koko omaisuuden ja lapset saavat mahdollisesti oman osuutensa vasta lesken kuoltua.

Miten minun tulee huomioida testamenttia tehdessä lapseni?

Jos sinulla on rintaperillisiä eli lapsia, et voi pääsääntöisesti testamentata koko omaisuuttasi puolisollesi tai hyväntekeväisyysjärjestölle, sillä rintaperilisillä on oikeus lakiosaan. On hyvä myös muistaa, että mikäli perittävän lapset ovat kuolleet, rintaperillisiä ovat heidän lapsensa.

Rintaperilliselle tulee lain mukaan perintöosa, joka on perittävä omaisuus jaettuna rintaperillisten lukumäärällä. Jos rintaperillisiä on kolme, osuudeksi tulee 1/3. Jos omaisuus on kuitenkin testamentilla määrätty jollekin muulle henkilölle kuin rintaperilliselle, rintaperillinen on joka tapauksessa oikeutettu lakiosaansa. Lakiosa on puolet perintöosasta eli jos rintaperillisiä on kolme, lakiosa on 1/6 perittävästä omaisuudesta.Tietyissä erityistilanteissa voi olla mahdollista, ettei perillisellä ole oikeutta edes lakiosaan, mutta tätä kannattaa tarkemmin selvittää asiantuntijalta. Rintaperillinen voidaan vain tietyin rajatuin edellytyksin tehdä perinnöttömäksi, jolloin hänellä ei ole oikeutta edes lakiosaansa.

Jaa tietoa meistä

Share Share Share

Tahdotko lisää tietoa hyvän testamentin tekemisestä? Kysy maksutta neuvoja lakiasioihin liittyen. Lähetä viestiä lakimiehelle

Katso Piian haastattelu testamentin laatimisesta YLE:ltä tai MTV:lta 

Viisi nopeaa tietoa testamenttaamisesta

1. Voin testamentata myös pieniä summia tai yhden tavaran. Oikein

2. Testamenttia tehdessä täytyy olla aina yhteydessä juristiin. Väärin, mutta laatimalla testamentin asiantuntijan kanssa voi varmistaa, että se on lainvoimainen pätevä ja samalla käydään läpi myös verosuunnittelua.

3. Minulla voi olla useampi erilainen testamentti. Oikein. Henkilöllä voi olla useampikin voimassa oleva testamentti, mikäli ne koskevat eri omaisuutta, jota testamentataan. Mikäli on kyse samasta omaisuudesta, siinä tapauksessa ajallisesti viimeksi tehty on voimassa oleva. 

4. Testamentin täytyy olla kirjallinen. Oikein. Lain mukaan testamentti on hyvin muotosidonnainen asiakirja ja sen on täytettävä tietyt lain edellyttämät muotoseikat. Mikäli muotoseikat eivät täyty, on mahdollista, että testamentti julistetaan pätemättömäksi.

5. Voin muuttaa testamenttia, miten usein haluan. Oikein. Testamenttia on hyvä tarkastella noin viiden vuoden välein, tai kun elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia. Tällöin on hyvä pohtia, onko asia kohdallani enää ajankohtainen, onko tämä minun viimeinen tahtoni. Muutosta tehtäessä, on kuitenkin aina tehtävä uusia testamentti.